خلبان هواپیمای جنگی
خلبان (یا هوانورد) کسی است که بهخاطر شغلش یا برای تفریح به هدایت هواپیما یا دیگر وسائل پروازی میپردازد.خَلَبان یا خلهبان در واژه به معنای سکاندار است. خلبان را پیشتر در فارسی آویاتور یا پیلوت میگفتند.
نظرات کاربران
UserName