ساراگوسا

نام این شهر در زبان اسپانیایی Zaragoza است و در زبان اسپانیایی در لهجه بیشتر بخشهای اسپانیا حرف Z مانند ث در زبان عربی تلفظ میشود و در بقیه لهجههای اسپانیایی (مانند اسپانیایی آمریکای لاتین و جنوب اسپانیا) مانند س تلفظ میشود و هرگز مانند ز تلفظ نمیشود. بنابراین تلفظ درست نام این شهر در زبان فارسی میشود ساراگوسا و نه زاراگوزا.منابع عربی و اسلامی نام این شهر را سرقسطه گفتهاند.

نظرات کاربران
UserName