غروب رویایی

غروب، ناپدیدشدن روزانهٔ خورشید در زیر افق در نتیجهٔ چرخش زمین است. شرایط جوی ایجاد شده بر اثر فرورفتن خورشید، که پیش و پس از ناپدیدشدنش در زیر افق روی میدهد نیز عموماً غروب گفته میشود.

نظرات کاربران
UserName