رود خانه ای در چین

رود یا رودخانه که در زبان پهلوی هم رود گفته میشود، آبی است روان که از به هم پیوستن آب چند چشمه در درههای کوهستانی به وجود آمده و جریان مییابد تا به دشتها، دریاچهها و یا دریاها و اقیانوسها بریزد. رودخانهها معمولاً در اولین مرحله در پایکوهها، تشکیل مخروط افکنهها را داده و پس از طی مسیری با انباشت مواد آبرفتی خود به توسعه دشتها کمک میکنند .

نظرات کاربران
UserName