مزرعه ای در چین

کشتزار یا مزرعه، زمینی است شامل ساختارهایی گوناگون است که به کشاورزی، فرآوری و مدیریت خوراک سود میرساند و پایهایترین عنصر فرآوری و تولید میباشد. کشتزارها میتوانند یک دارنده داشته باشند، یا خانواده و یا گروهی از مردم و یا آنکه بنگاه یا شرکتی بر آن نظارت داشته باشد. یک کشتزار میتواند اندازههای گوناگونی داشته باشد، از جزئی از یک هکتار تا هزاران هکتار گسترده باشد.

نظرات کاربران
UserName