دریاچه کانوکسی

دریا ای است که در استان گانوکس واقع شده است . مکان این استان در جنوب چین و در امتداد ویتنام می باشد .قبلا این جا را به نام منطقه خود مختار نیز می شناختند .

نظرات کاربران
UserName