گل عجیب
تا ثیر گل ها بر زندگی یک تیم پژوهشی ارتباط بین گل ها و رضایت مندی از زندگی را طی 10 ماه مطالعه روی رفتار ها و واکنش های روحی شرکت کنندگان در این تحقیق هنگام دریافت کردن گل ها یافته اند . نتیجه ها نشان می دهد گل ها متعادل کننده حالات روحی به سمت حالات طبیعی و سالم هستند . گل ها اثر سریعی روی شادمانی دارند . همه شرکت کنندگان در این بررسی هنگام دریافت گل لبخند واقعی و هیجان زده ای در صورتشان نمایان شد و توضیح دادند که چه اندازه احساس شادی فوق العاده و احساس سپاسگزاری در آن هنگام داشته اند این واکنش روحی در همه جا و مخصوص همه گروه های سنی است و محدودیتیندارد. گل ها اثرات بلند مدت مثبت روی حالات روحی دارند. مخصوصا شرکت کنندگان در این بررسی از کاهش استرس ، اضطرابو عصبانیت بعد از دریافت گل خبر و توضیح داده اند که حد بالاتری از احساس لذت بخشی و رضایت مندی از زندگی را دارند . گل ها می توانند روابط اجتماعی ما را نیز عمیق تر کنند و باعث افزایش روابط با خانواده و دوستان شوند.
نظرات کاربران
UserName