منظره ای از یک باغ با گلهای زیبا
باغ فضایی است که در آن به دست انسان گل یا درخت کاشته شده باشد. صورت فارسی میانهٔ کلمه همان باغ و احتمالاً صورت فارسی باستان آن باگَ بودهاست به معنی بخش یا تقسیم یا قطعه زمین زیر کشت. باغ، واژهای فارسی است که در پهلوی و سغدی نیز به همین شکل بکار برده میشده است. دیگر واژه بهکاررفته در زبانهای ایرانی برای باغ واژهٔ "پردیس" است که این خود واژهای است برگرفته از پارسی باستان (پارادئزا) به معنی باغ و بوستان.
نظرات کاربران
UserName