شیر نارنیا کنار دیگر نقشهای اصلی
سرگذشت نارنیا ماجرای کودکانی را نقل میکند که نقش اصلی را در تاریخچهٔ دنیای نارنیا بازی میکنند. در هر کتاب از این مجموعه (به جز اسب و پسرک او) کودکانی از دنیای ما به صورت جادویی به نارنیا منتقل میشوند. جایی که از آنها خواسته میشود تا به اسلان شیر کمک کنند تا از پس بحران در دنیای نارنیا برآید.نارنیا دنیایی است که در آن حیوانات سخن میگویند، جادو امری رایج است و خوبی به جنگ با بدی میرود. داستان آفرینش نارنیا در روز نخست با آواز اسلان شیر و سخنگو شدن حیوانات با جادوی او در کتاب خواهرزاده جادوگر و داستان پایان آن در کتاب آخرین نبرد آمدهاست.
نظرات کاربران
UserName