لک لک های سفید

طول بدن ۱۰۰ سانتیمتر است. این پرنده بهوسیله پر و بال سفید، شاهپرهای بالی سیاه براق، گردن دراز، منقار و پاهای دراز برنگ سرخ و روشن به آسانی تشخیص داده میشود. روی درختها وساختمانها مینشیند ودر این حالت اغلب یک پای خود را جمع میکند. آرام وبا تأنی راه میرود. در پرواز آهسته بال میزند واغلب بالباز اوج میگیرد ودر ارتفاع زیاد پرواز مینماید. طرح بدن درحال پرواز با گردن دراز کشیده آن را از حواصیل، پلیکان و کرکس مشخص میکند. بصورت گلههای نامنظم مهاجرت میکند. زود انس میگیرد.

نظرات کاربران
UserName