ماشین های قدیمی

به وسیلهای گفته میشود که دارای قطعات حرکتی مستحکم و انعطاف ناپذیر باشد و از آن در انجام امور مختلف استفاده شود.

نظرات کاربران
UserName