نقشه ی جغرافیایی

طول جغرافیایی (به انگلیسی: Longitude) دستگاه مختصات جغرافیایی شرقی، غربی است که در نقشهکشی و جهتیابی از آن استفاده میگردد. این دستگاه مختصات، مکانی را بر اساس فاصلهاش از یک نصفالنهار اصلی نشانمیدهد. عدد طول جغرافیایی، به صورت زاویهای بین صفر و مثبت ۱۸۰ یا منفی ۱۸۰ درجه بیان میگردد. معمولاً (نه همیشه) برپایه قرارداد، اعداد مثبت نشانگر طرف شرق بودن نقطه نشانداده شدهاست.

نظرات کاربران
UserName