هواپیما

هواپیما هواگردی سنگینتر از هوا است.در هواپیما اختلاف فشار هوائی که از روی بال و زیر بال میگذرد ایجاد نیروی برآر میکند و با خنثی شدن نیروی وزن، هواپیما به پرواز در میآید.این نیرو چیزی معادل وزن هواپیما و وزن مسافران به بالا وارد میشود .از نظر طرح و عملکرد هواپیماها را میتوان به دو دسته هواپیما با بال ثابت و هواپیما با بال متحرک تقسیم کرد.از نظر پیشرانش هواپیماها به دو دسته موتوردار و بیموتور تقسیم میشوند

نظرات کاربران
UserName