میزو صندلی چینی

چینی نوعی ظرف شکستنی از گِل است که آن را به طرز مخصوصی سازند و در کوره میپزند.[۱] چینی سفالینهای لطیف است که آن را نخست در چین میساختند، اما امروز در همه جا سازند و بدان نام چینی دهند. این ظروف گونهای از ظروف سفالین هستند که منقش بوده و از خاکی مخصوص تهیه میشوند، و سپس بر آن لعاب میدهند.[۲]

نظرات کاربران
UserName