نقاشی

نقاشی یا نگارگری فرآیندی است که طی آن رنگ بر روی یک سطح مانند کاغذ یا بوم ایجاد نقش میکند. همچنین به اثری که در این فرآیند خلق میشود نیز نقاشی میگویند و فردی که این فرآیند توسط او انجام میگیرد نقاش نام دارد، بهخصوص زمانیکه نقاشی حرفهٔ شخص باشد.قدمت نقاشی، که از رشتههای اصلی هنرهای تجسمی است، شش برابر قدمت زبان نوشتاری میباشد. اولین نقاشیهای یافتشده در غارها حاکی از آن است که انسانهای اولیه با کشیدن نقش حیوانات و شکارشان به نوعی خود را آمادهٔ نبرد با آنها میکردهاند.

نظرات کاربران
UserName