موسیقی آدم برفی

آدَمبَرفی (☃) پیکرهای انسانمانند است که از برف ساخته میشود.آدمبرفیها معمولاً از روی هم قرار دادن سه گلولهٔ برفی بزرگ درست میشوند. برای چشمهای آدمبرفی معمولاً دو قطعه ذغال، برای بینی یک هویج و برای دهان تکهای از شاخهٔ درختان استفاده میشود.گاه، شالی هم بر گردن آدمبرفی قرار میدهند. گاهی نیز جارویی در کنار او قرار میدهند که با این کار، کاری برای او متصور شوند.در فرهنگ غربی، آدمبرفی نشانهای از آغاز تعطیلات زمستانی بوده و بر روی کارت پستالها نیز زیاد دیده میشود.در یونیکد نماد آدم برفی (☃) و کد آن U+2603 است

نظرات کاربران
UserName