درخت زمستانی

برف سفید رنگ دیده شود. برف هنگامی که بخار آب در جو منجمد میشود، تشکیل و سپس باریدن میگیرد. بلورهای ریز برف روشن و شفافاند. زیرا در هوا جریانهای گوناگون به حرکت در میآیند. هنگامی که این شرایط پدید میآید، بلورهای برف در اطراف در هر دانه برف ، تعداد زیادی بلور یا کریستال یخ وجود دارد و انعکاس نور از تمام رویههای این بلورها ، باعث میگردد که ، دانه هستهای جمع میشوند. هنگامی که این گروه متشکل از بلورهای برف ، به اندازه کافی بزرگ شدند، شناور گردیده و به سمت پایین حرکت میکنند. برخی از این بلورها مسطح ، برخی دیگر سوزنی و یا گرد هستند. اما ، صرفنظر از شکل آنها ، بلورهای برف همواره شش پهلو ، یا زاویه دارند. جالب آنکه شاخههای هر دانه برف به تنهایی شبیه هم هستند، اما در هر حالت ، طرز قرار گرفتن شاخهها متفاوت است

نظرات کاربران
UserName