جنگل برفی

بَرف یکی از ریزشهای آسمانی و نیز نام پوششی است که از آن بر زمین تشکیل میگردد.وقتی هوای گرم به بالای آسمان صعود میکند، بخار آب را هم همراه خودش به بالا به داخل آسمان میبرد. در بالای آسمان بخار آب سرد شده و قطرههای آب دور ذرههای ریز گرد و غبار موجود در هوا تشکیل میشود. مقداری از بخار آب هم به شکل کریستالهای ریز یخ منجمد میشود که قطرههای آب سردشده را جذب میکند. قطرهها به شکل کریستالهای یخ منجمد شده و کریستالهای بزرگتری را تشکیل میدهد که آنها را برفریزه مینامند. برفریزهها به هنگام سنگینشدن، پایینتر میآیند

نظرات کاربران
UserName