دریای 2011

گاهشماری، سالنما یا تقویم شیوه تعیین، نگهداری و تنظیم حساب زمان و تاریخ است که محور آن سال میباشد. تقویم و سالنامه بیشتر به محاسبه و نمایش یکدوره یا یکسال گفته می شود. در جهان شیوههای گوناگونی از گاهشماری رواج دارد.

نظرات کاربران
UserName