اماده سازی صید با گر گور
گرگور قفسها، تلههای سه بعدی هستند که در طیف های گستردهای از اشکال و اندازهها با استفاده از مواد مختلف ساخته میشوند و آبزیان مختلف به قصد یافتن پناهگاه یا برای خوردن طعمه موجود در قفس وارد آن شده که خروج از این قفسها بسیار سخت و یا غیر ممکن است.
نظرات کاربران
UserName