دکمه های رنگارنگ
چون بیشتر مردم با دست راست کار می کنند به همین سبب دکمه های لباس را سمت راست می دوختند تا افرادی که راست دست هستند به آسانی بتوانند دکمه های لباس خود را باز کرده یا ببندند. زنان اشرافی و ثروتمند جامعه در آن زمان هیچ گاه لباس خود را شخصاً به تن نمیکردند، بلکه خدمتکاری داشتند که این کار را برایشان انجام میداد. چون خدمتکار برای بستن یا گشودن دکمه لباس بانوی خود مقابل او قرار میگرفت، دوزندگان لباس زنانه معمولاً دکمه لباس را در سمتی قرار میدادند که خدمتکار بتواند به راحتی با دست راست خود آنها را باز کرده یا ببندد. از این رو دکمه لباس زنانه را سمت چپ میدوختند، هرچند امروزه استفاده از دکمه عمومیت یافته و دیگر از خدمتکاران خبری نیست، اما هنوز هم این اصل به قوت خود باقی مانده و دکمههای لباسهای زنانه سمت چپ دوخته میشود. در حالی که بستن دکمه چپ برای خانمها اغلب مشکل است...!!!
نظرات کاربران
UserName