دکمه های رنگارنگ
اولین دگمههای سرآستین در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم در اروپا ظاهر شد. نخستین باری که استفاده از دکمه سرآستین به طور مستند و دقیق ذکر شده است، سال ۱۷۸۸ است. اوایل دکمههای سرآستین مخصوص طبقه اشراف و ثروتمندان بود و بهعنوان زیور و تزئینی گرانقیمت فقط در اختیار طبقه بورژوا بود و همه آنها با دست ساخته میشد .
نظرات کاربران
UserName