کفش جیر
کَفش نامی کلی برای انواع پاافزار است. به سازنده و تعمیرکننده کفشها کَفّاش گفته میشود. کفاش به قیاس کلمههای عربی سافشهای قدیمی ایرانیان در انواع گیوه، نعلین، اروسی، سگکی، صندل، قُندره و دهاندولچهای ساخته میشد.خته شدهاست و در منابع کهنتر فارسی نظیر شاهنامه لفظ کفشگر به کار رفتهاست
نظرات کاربران
UserName