دیواره ی بزرگ مرجانی
صخرههای مرجانی بزرگ استرالیا که در شمال شرقی ساحل استرالیا واقعند بزرگترین صخرههای آبی جهان هستند. این صخرهها طولی بیش از ۲۰۳۰ کیلومتر دارند و مساحتی حدود ۲۰۷۰۰۰ کیلومتر مربع را تحت پوشش قرار میدهند. این تنها ساختار موجودات زندهاست که از فضا قابل مشاهدهاست. صخرههای آبی توسط بیش از ۴۰۰ گونه از جانوران مرجانی ظریف تشکیل شدهاند که در آبهایی به عمق ۳۰ متر زندگی میکنند. صخرههای مرجانی با ۱۵۰۰گونه از ماهیها، ۴۰۰۰ گونه از نرم تنان از جمله: صدفهای غول پیکر خوراکی، تعداد زیادی اسفنج، شقایقهای دریایی، خرچنگها و کرمها، سرشار از زندگی هستند.
نظرات کاربران
UserName