مرجان های رنگارنگ
دمای آب عمق شوری و املاح آب شفافیت آب امواج بستر دریا از سال ۹۲ تا ۲۰۰۰ ۱۰٪ از مرجانها از بین رفتهاند در صورتی که امروزه در آستانه هزاره سوم٪۲۵ از بین رفتهاند و ۵۸ ٪ دیگر بر طبق آمار جهانی در خطر میباشند.
نظرات کاربران
UserName