ستاره ی دریایی قرمز
ستارههای دریایی دارای 5 جفت اندام جنسی هستند که هر جفت درون یک بازو واقع است. در بیشتر موارد ، عمل لقاح در درون آب دریا صورت میگیرد و حاصل رشد تخم ، ایجاد لاروی شناگر و آزاد به نام بی پیناریا است که تقارن دو طرفی دارد. این لارو سرانجام مراحل دگردیسی بسیار پیچیدهای را طی میکند و مبدل به موجود بالغ جوانی با تقارن شعاعی ثانویه میشود. چنین الگوی رشدی را عموما در سایر راستههای خارپوستان هم میتوان دید، اما لارو آنها در ظاهر اندکی با یکدیگر تفاوت دارند و نامهای مختلفی را به خود میگیرند.
نظرات کاربران
UserName