منظره ای از یک دشت سرسبز و درختانی بلند در ایتالیا

اسلام با برنامه ها و روشهاى ویژه بر آن است بین انسان و طبیعت پیوند استوارى برقرار سازد که این از آن روست اگر انسان با طبیعت پیوند بخورد از جسم و خرد سالمى برخوردار مى شود و اسلام با انسانهایى از همه نظر سالم مى تواند پیام خود را در سر تا سر جهان بگستراند و جامعه اى شاداب و توانا پدید آورد و تمدّنى درخشان پى بریزد. انسان تا با طبیعت به درستى پیوند نخورد و از طبیعت که مادرِ اوست بهره سالم و مفید را نبرد پیام دین را به درستى درک نخواهد کرد. یعنى نه گوش حق شنوى خواهد داشت و نه چشم حق بینى و نه قوه اى که بین حق و باطل را و سره از ناسره را به درستى بازشناسد.

نظرات کاربران
UserName