منظره ای از یک دشت سرسبز و درختان و خانه ها در ایتالیا

ارتباط با طبيعت، گوش سپردن به آواي طبيعت، غرش جويباران، رقص برگها در وزش بادها و ... ميتواند ذهن را از تمام فشارهاي رواني تخليه كند. خو گرفتن به طبيعت، آرامش درون را برميانگيزد و در پي آن، انسان به دنبال لذت و لحظه ي شادي است كه در وجود خود احساس ميكند. بازگشت به طبيعت، احساسي را در ما بيدار ميكند كه باعث ايجاد آرامش ميشود. در دنياي امروز كه سرشار از استرس و اضطراب است، طبيعت ميتواند روح و جسم را جوان كند.

نظرات کاربران
UserName