منظره ای از یک شهر کنار دریاچه همراه با قایقها و لنجها در ایتالیا

ایتالیا با تابستانهای گرم و خشک ، زمستانهای معتدل ، از آب و هوایی مدیترانهای برخوردار است. جزایر سیسیل و ساردینا از بخش اصلی کشور گرمتر و خشک تر است. کوههای آلپ و دره پو در این کشور زمستانهای سردتر و مرطوب تری دارند.

نظرات کاربران
UserName