منظره ای از خانه های بنا شده (روستا) روی کوه کنار دریا در ایتالیا

زمینهای پست ساحلی ایتالیا اندک و نسبتا محدود است ولی شامل آبگیر آرنو در توسکانا، آبگیر تیبر در اطراف رم ، زمینهای پست کامپانیا دراطراف ناپل و جلگههایی در امتداد خلیج تارانتو و در پولیا پاشنه ایتالیا میباشد. دو جزیره بزرگ ایتالیا ،ساردینا و سیسیل هر دو غالبا کوهستانی است . بیشتر خاک ایتالیا از نظر زمین شناختی ناپایدار است و در معرض زمین لرزه قرار دارد. این کشور چهار آتش فشان فعال دارد از آن جمله اتنا در سیسیل و وزوو نزدیک ناپل.

نظرات کاربران
UserName