منظره ای از یک جاده میان دشتی سرسبز همراه با درختان در ایتالیا

در معارف اسلامي تمام آفرينش الهي به بهترين وجه است و از طبيعت درس خداشناسي، اثبات وجود خداوند، توحيد و وحي گرفته ميشود. اهميت طبيعت از نظر قرآن بهگونهاي است كه همگان را به سير و نظر در دانشگاه طبيعت فراخوانده است. طبيعت نه تنها در نقاشي، بلكه در تمام هنرهايي كه نياز به قوه خلاقه و استعدادهاي فردي دارد تأثير بسزايي ميگذارد.

نظرات کاربران
UserName