منظره ای از آتش بازی کنار دریاچه در هوکایدو

آتشبازی کاری تفریحی و نمایشی است که در برخی از کشورها در جشنها و شادمانیها انجام میگیرد. در ساختن ابزار آتشبازی، مواد منفجره ضعیف بکار میرود. در برخی از کشورها مسابقات آتشبازی برگزار میشود و سازندگان و طراحان فشفشه میکوشند که با ایجاد شکلهای ابتکاری و ترکیب رنگها و جلوههای ویژه انفجارهای تماشایی و نوینی بیافرینند. آتشبازی در چین پیشینه زیادی دارد و گواهی از آن در آثار مربوط به سلسله هان (پیش از میلاد مسیح) در دست است. اختراع باروت فن و هنر آتشبازی را گستردهتر کرد.

نظرات کاربران
UserName