منظره ای از یک رودخانه میان طبیعتی سرسبز در هوکایدو

امام صادق(ع): سه چیز دیده را روشن میکند: نگاه به سبزه، نگاه به آب جاری و نگاه به صورت زیبا خصال، ص443.

نظرات کاربران
UserName