منظره ای از یک جاده میان جنگل در هوکایدو

جنگل دارای فواید بیشماری است که بشر بیشتر آن ها بر زندگی بشر اثر مثبتی می گذارند. در جنگل ها انواع قارچ ها ، میوه ها و حتی ساقه های گیاهان و درختان دیده می شود که غذای عده ی زیادی از انسان ها را تشکیل می دهند. درختان جنگل گاز دی اکسید کربن هوا را دریافت می کنند و طی عمل فتوسنتز ، آن را تبدیل به اکسیژن می کنند. همچنین چوب درختانی جنگلی در ساختمان سازی ، تهیه ی کاغذ و تهیه ی وسایل منزل کاربرد دارد. جدای از همه ی این ها ، سایه ی درختان جنگل های انبوه ، هر آدمی را از گرمای طاقت فرسا نجات می دهد!

نظرات کاربران
UserName