منظره ای از یک ریل قطار به سمت دریاچه

آغاز به کار قطارها به سدهٔ ۱۵۰۰ میلادی باز میگردد. در ابتدا ریل قطار از جنس چوب ساخته و واگنها توسط اسبان پر قدرت کشیده میشد. قطار بخار در اوایل سده ۱۸۰۰ اختراع گردید قطارها وسایل حمل و نقل مفیدی هستند زیرا بارهای سنگین را به راحتی روی ریل میکشند. دریاچه محدوده آبی است که به آبهای آزاد راهی ندارد (دریاچه بزرگتر از برکه است ) . بعضی از دریاچهها به قدری بزرگ هستند که در صحبت محاوره از آنها به عنوان دریا نام برده میشود . دریاچهها همانند رودها جاری نمیشوند و ساکن هستند . بیشتر دریاچهها دارای آب تازه هستند و اکثر آنها در نیمکره شمالی هستند . بیش از ۶۰٪ دریاچههای جهان در کانادا قرار گرفتهاند . همچنین فنلاند به عنوان سرزمین هزار دریاچه شناخته میشود.

نظرات کاربران
UserName