منظره ای از سطح زمین

زمین جای آسایش زندگان است و پرده عورتِ مردگان است، شب از سایه وی است. جای پیغامبران است. نبات ها از آن روید. دروازه روزی خلق است. خانه کعبه بر وی است. بردبار و بارکش و بخشنده و امانت دار است. قرارگاه آب و آتش و باد است. هر چه به وی بسپارند، یکی صد کند و باز دهد، خوانی ست آراسته، بر آن همه چیزها نهاده شده است.

نظرات کاربران
UserName