منظره ای از یک رودخانه میان دشتی سبز

قرآن از آب به عنوان نعمت، رزق، رحمت و برکت یاد میکند و همچون تورات، اصل و منشأ آب را آسمان میداند: ما از آسمان آبی، نازل کردیم و بدان سیرابتان ساختیم حجر، ایه 22. از دیدگاه قرآن، باران، آب پاکیزه و پربرکت و رزق الهی است. باران در قرآن، با این تعابیر توصیف شده است: طهور(پاکیزه)، مبارک (پربرکت)و... سوره اعراف، ایه 57.

نظرات کاربران
UserName