منظره ای از یک پل چوبی به سمت جزیره روی دریا

در تعریف قدیمی پل چنین میگفتند که پل طاقی است بر روی رودخانه، دره، یا هر نوع گذرگاه که رفتوآمد را ممکن میسازد. اما امروزه در مبحث مدیریت شهری، پل را سازهای برای عبور از موانع فیزیکی قلمداد میکنند تا ضمن استفاده از فضا (نه صرفا سطح زمین) بتواند عبورومرور و دسترسی به اماکن را تسهیل کند. یکی از عناصر پلسازی تیرهای سراسری هستند.

نظرات کاربران
UserName