منظره ای از یک دشت سبز
منظره یا چشمانداز، ویژگیهای نمایان ناحیهای از زمین است که عناصر فیزیکی همانند زمینچهرهها، بدنههای آبی مثل رودها، دریاچهها و دریا، عناصر زنده همانند پوشش زمین شامل پوشش گیاهی بومی، عناصر انسانی همانند کاربری اراضی، ساختمانها و سازهها، و عناصر ناپایدار مثل وضعیت روشنی و آبوهوا، را در بر میگیرد.
نظرات کاربران
UserName