منظره ای از یک طبیعت سرسبز کنار جنگل
قرآن کریم در متجاوز از ‎750 آیه به پدیده های طبیعی اشاره کرده و از آنها به عنوان آیات الهی یاد کرده است. قرآن غالب تمثیل و توضیح های خود را با توسل به آثار طبیعت بیان کرده و از انسانها خواسته است تا در نشانه های الهی تدبر کنند. طبیعت و مظاهر طبیعی در طول تاریخ در جایگاه خویش قرار نداشته اند گاه در حد معبود مطرح شده و گاه طبیعت دستگاه معارض با خداوند متعال فرض شده است.
نظرات کاربران
UserName