منظره ای از تولید ابر از آب دریاچه ها و رودها

معجزات طبیعت : هوا به دور جزایر ابر که مخازن رطوبت است گردش میکند . خورشید ، بخار اقیانوس ها و دریاچه های روی زمین را به آسمان بلند میکند تا آنها بتوانند مجدداً در روی زمین پخش و تقسیم شوند . زمین در حکم اسفنجی است که لاینقطع تجدید میشود . آب واسطه ای است که به کمک آن املاح زمین به موجودات زندهای که به آن احتیاج دارند انتقال مییابد. کیست که بتواند بگوید کدامیک از این معجزات طبیعت مهمتر است؟ اگر آنها نبودند ، هیچ سبزی و نباتی ، هیچ حیوان و جانوری ، هیچ موجود انسانی پا به عرصه هستی نمیگذاشت و مسلماً زندگانی غیرممکن و محال مینمود. پس تمام اینها به یک درجه اهمیت دارند و ما هم به همان اندازه به آنها مربوط بوده و بستگی داریم.

نظرات کاربران
UserName