منظره ای از طبیعت در حال غروب

از نظر قرآن طبیعت نه تنها دستگاه مخالف و معارض با خدا نیست بلکه معرف عظمت و قدرت و نیز مظهر علم او به شمار می آید؛ از سوی دیگر در دیدگاه قرآن طبیعت دارای مفهومی است که به هیچ وجه نمی تواند به جای خداوند تلقی شده و شریک وی پنداشته شود؛ براین اساس قرآن به زیبایی به تمجید طبیعت پرداخته و ارتباط صحیح بین طبیعت و خداوند و نیز ارتباط معقول طبیعت با انسان را به خوبی تبیین ساخته است. و به واقع تفکر بشری را از دام زنجیرها و اوهام رهانیده و شناخت صحیح و منطقی از نظام هستی و طبیعت را به او ارزانی داشته است.

نظرات کاربران
UserName