منظره ای از یک صحرا و آسمان ابری

منابع گردشگری طبیعی بیابان مشتمل بر منابع طبیعی متنوعی است که از اثر متقابل توپوگرافی، آب و هوا، منابع آب و تیپ و تراکم گیاهی ایجاد شده است. برخی از این منابع عبارتند از: چشماندازهای بیابانی، آسمان بیابان در شب، بیشهزارهای بیابانی، جانوران بیابانزی و تلماسهها.

نظرات کاربران
UserName