منظره ای از یک دشت
انسان مسلمانى که از وحى الهى الهام مى گیرد و پیوند خود را با ملکوت عالم هستى در عین زیستن در جهان مُلکى پاس مى دارد از آزار و اذیت حیوانات و پست شمردن آنها ویران کردن طبیعت دورى مى گزیند و نگهدارى و نگهبانى از طبیعت و پدیده هاى پرورش یافته در دامن او را وظیفه دینى و اسلامى خود مى داند. در نگاه و بینش اسلامى پیوند انسان با طبیعت پیوند ویژه است انسان از زمین پدید آمده و باید حرمت آن را نگهدارد مثل مادر و به او ستم روا ندارد که عاق زمین خواهد شد. پاس جایگاه زمین به این است که آن را آبادان سازد و از ویرانى آن جلوگیرى کند.
نظرات کاربران
UserName