منظره ای از یک گلزار زیبا از گلهای صورتی در کانادا

فرهنگ تمدّن ساز اسلام طبیعت را گهواره و بستر رشد و تعالى و کمال انسان مى داند; از این روى با هر کس که بر این گهواره و بستر آتش افروزد و آن را براى رشد و تعالى و کمال انسان ناامن سازد در مى افتد و او را در زمره سیاهکاران و ستم پیشگان و ناسپاسان قرار مى دهد که عذاب سخت الهى را خواهند چشید. نظام طبیعت بیهوده آفریده نشده است. ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند تا آدمى در پرتو آنها به رشد و تعالى و کمال مادى و معنوى برسد و دنیا و آخرت خویش را به تمام و کمال برآورد.

نظرات کاربران
UserName