منظره ای از یک جاده وسط صحرا کنار کوهها در کانادا

رونق گردشگری در بیابان نه تنها سبب بازده اقتصادی برای گستره وسیعی از یک کشور که ظرفیتهای تولیدی کشاورزی و صنعتی رقابتی ندارند، فراهم میآورد بلکه برخی شیوههای سنتی فراموش شده مانند صنایع دستی و شتربانی را احیا نموده و به بهبود سطح زندگی جوامع محلی می انجامد. منابع گردشگری طبیعی بیابان مشتمل بر منابع طبیعی متنوعی است که از اثر متقابل توپوگرافی، آب و هوا، منابع آب و تیپ و تراکم گیاهی ایجاد شده است. برخی از این منابع عبارتند از: چشماندازهای بیابانی، آسمان بیابان در شب، بیشهزارهای بیابانی، جانوران بیابانزی و تلماسهها.

نظرات کاربران
UserName