منظره ای از یک طبیعت سرسبز و درختان و گلهای زیبا در کانادا

نگاه مؤمنانه، طبیعت را از زاویه خاصی میبیند. این نگاه، از جزئیات نمیگذرد و در عین حال، کلّیت وسیع و هدفمندی که این جزئیات را دربر گرفته است، نادیده نمیانگارد. به همین دلیل، هم بر معرفت خود، روز به روز میافزاید و هم طبیعت را با هر بار دقّت و ژرفاندیشی، زیباتر و دوستداشتنی تر میبیند.

نظرات کاربران
UserName