منظره ای از یک طبیعت سرسبز در کانادا

انسان دیندار، همان گونه که سپاس و عشق را نثار پدر ومادر و یک استاد یا مربی میکند، طبیعت را نیز دوست دارد؛ چرا که نسبت به آن، احساسی شبیه حسّ فرزند نسبت به مادر را دارد او میداند که این خاک است که با سخاوت تمام، داشتههای نهفته در خود را مستقیماً و از طریق گیاهان یا با تغدیه حیواناتی که غذای انسان میشوند، در اختیار انسان قرار میدهد و این آب است که حیات انسان و باروری خاک را مدیون خود کرده است و به همین دلیل، در خاک و آب، چهره انسانهایی که از آن متولّد میشوند، برایش متصوّر است؛ اگر چه این تولّد، مستقیم و بیواسطه نباشد.

نظرات کاربران
UserName