منظره ای از یک دریاچه زیبا کنار کوهستانی برفی در کانادا

دین در پی ارائه مدلی صحیح از رابطه انسان و طبیعت است. در این مدل، هدف اصلی، رشد آدمی است؛ امّا ماهیت انسان و طبیعت و نسبت این دو، به گونهای است که رشد انسان نمیتواند در موقعیتی که طبیعت در خطر است، محقّق شود. شاید بتوان با این شیوه، مبنای حقوق طبیعت و لزوم حفظ آن را نیز توضیح داد. طبیعت، برای انسانْ خلق شده است و خداوند، اراده کرده است که طبیعت در برابر انسان، گردنِ تسلیم کج کند؛ امّا برای حفظ مصالحِ خودِ انسان در سیستمی که ممکن است انسان از همه سازوکارهایش باخبر نباشد، لازم است برخی مصالح طبیعت، به او گوشزد شود. مثل اینکه در احادیث از پیامبر خدا (ص) نقل شده است که: شکستن شاخه یک درخت، همچون شکستن بال فرشتگان است.

نظرات کاربران
UserName