منظره ای از یک دریاچه کوچک در صحرا در کانادا

بیابانگردی، یکی از گونههای طبیعتگردی است. سیمای منحصر بهفرد بیابانها، حیات جانوری و گیاهی، آسمان شب، یادمانهای تاریخی، آرامش بیابان و بسیاری از جذابیتهای دیگر، بیابانها را به یکی از جاذبههای طبیعت تبدیل کرده و گردشگران را به بازدید از این مناطق مشتاق نموده است. حتی گروهی از گردشگران ماجراجو با پذیرش سختیهای فراوان برای گذر از بیابانهای بزرگ و تاب شرایط سخت بیابانی، سفرهایی پرماجرا را برای خود رقم میزنند.

نظرات کاربران
UserName